• هوایی خارجی
  • تفریحی
  • گردشگری

شرح

۵ شب و ۶ روز استانبول

هتل توپکاپی ۳*

دو تخته        ۱٫۰۱۶٫۴۳۴     تومان          یک تخته           ۱٫۲۷۸٫۷۸۴       تومان

هتل گرند لیزا ۳*

دو تخته         ۱٫۰۴۰٫۲۸۴    تومان          یک تخته           ۱٫۲۷۸٫۷۸۴       تومان

هتل آل سیزن ۴*

دو تخته         ۱٫۱۵۹٫۵۳۴     تومان          یک تخته           ۱٫۵۶۴٫۹۸۴      تومان

هتل گلدن هیل ۴*

دو تخته         ۱٫۱۸۳٫۳۸۴     تومان          یک تخته           ۱٫۵۱۷٫۲۸۴      تومان

هتل کلاس هتل ۴*

دو تخته          ۱٫۲۷۸٫۷۸۴      تومان          یک تخته         ۱٫۶۳۶٫۵۳۴      تومان

هتل گراند هالیک ۴*

دو تخته.        ۱٫۳۵۰٫۳۳۴      تومان          یک تخته          ۱٫۷۵۵٫۷۸۴      تومان

هتل کریستال ۴*

دو تخته          ۱٫۴۵۳٫۶۸۴     تومان          یک تخته          ۲٫۱۵۳٫۲۸۴       تومان

هتل گرین پارک تقسیم ۴*

دو تخته           ۱٫۴۶۹٫۵۸۴     تومان         یک تخته          ۲٫۱۱۳٫۵۳۴       تومان

هتل ناز سیتی ۴*

دو تخته           ۱٫۴۸۲٫۸۳۴     تومان         یک تخته          ۲٫۱۵۳٫۲۸۴       تومان

هتل گلدن پارک ۴*

دو تخته          ۱٫۵۱۱٫۹۸۴      تومان         یک تخته         ۲٫۲۴۰٫۷۳۴        تومان

هتل گرند ازتانیک ۴*

دو تخته          ۱٫۵۱۱٫۹۸۴       تومان        یک تخته         ۲٫۲۱۱٫۵۸۴       تومان

هتل آوانتگارد تقسیم ۴*

دو تخته         ۱٫۵۱۱٫۹۸۴        تومان        یک تخته        ۲٫۲۱۱٫۵۸۴       تومان

هتل   زوریخ ۴*

دو تخته         ۱٫۵۱۱٫۹۸۴        تومان        یک تخته        ۲٫۱۲۴٫۱۳۴       تومان

هتل گلدن ایج یک ۴*

دو تخته         ۱٫۵۴۱٫۱۳۴        تومان         یک تخته        ۲٫۲۶۹٫۸۸۴      تومان

هتل گرند جواهر ۵*

دو تخته         ۱٫۵۴۱٫۱۳۴        تومان          یک تخته       ۲٫۱۸۵٫۰۸۴      تومان

هتل تقسیم گونن ۴*

دو تخته        ۱٫۶۲۸٫۵۸۴         تومان          یک تخته       ۲٫۳۲۸٫۱۸۴      تومان

هتل د السیوم گالری ۵*

دو تخته        ۱٫۸۳۲٫۶۳۴          تومان          یک تخته       ۲٫۸۵۲٫۸۸۴     تومان

هتل هیلتون بومونتی ۵*

دو تخته       ۱٫۸۹۰٫۹۳۴           تومان          یک تخته       ۳٫۰۲۷٫۷۸۴     تومان

هتل الیت ورد ۵*

دو تخته       ۱٫۹۴۹٫۲۳۴           تومان           یک تخته       ۲٫۷۹۴٫۵۸۴    تومان

هتل سو ئیستل بسفروس ۵*

دو تخته       ۲٫۲۱۱٫۵۸۴           تومان           یک تخته       ۳٫۶۶۹٫۰۸۴    تومان

هتل فرمونت کواسار ۵*

دو تخته       ۲٫۲۴۰٫۷۳۴           تومان           یک تخته        ۳،۷۲۷،۳۸۴     تومان

هتل کنراد ۵*

دو تخته       ۲٫۲۶۹٫۸۸۴           تومان           یک تخته       ۳٫۷۲۷٫۳۸۴    تومان

هتل د مارمارا ۵ top

دو تخته      ۲٫۴۱۵٫۶۳۴           تومان           یک تخته         ۳٫۷۲۷٫۳۸۴    تومان


نظرات و امتیازات

افزودن انتقاد و امتیاز
1 Reviews
  • Position
  • Tourist guide
  • Price
  • Quality

avatar - Dec, 19, 2017 -